Skip to Content

Вимоги до бакалаврських дипломних проєктів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ

Основні правила:
• Гарнітура – Times New Roman, 14 пт.
• Міжрядковий інтервал – 1.3.
• Абзацний відступ – 1.25.
• Номери сторінок проставляють у правому верхньому кутку, починаючи із другої сторінки вступу (а якщо вступ помістився на одній сторінці, то починаючи з першої сторінки розділу 1). Шрифт номера сторінки – 12 пт.
• Заголовки «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» вирівнюються за центром; після заголовка потрібно залишити один порожній рядок.
• Заголовки розділів 1–4 та підрозділів вирівнюються за шириною та пишуться з абзацного відступу; після заголовка потрібно залишити один порожній рядок.
• Всі розділи, підрозділи, рисунків та таблиці мають бути пронумеровані. Номери підрозділів, рисунків і таблиць формуються за шаблоном X.Y, де Х – номер розділу, Y – порядковий номер відповідного об’єкта в розділі.
• Рисунки та їхні назви вирівнюються за центром. Назва розміщується під рисунком; вона починається зі слова «Рис.» і номера рисунка (Рис. X.Y.). До і після назви рисунка потрібно залишити по одному порожньому рядку.
• Таблиці та їхні назви вирівнюються за центру. Назва таблиці розміщується над таблицею. До і після назви таблиці потрібно залишити по одному порожньому рядку. На попередньому рядку – перед порожнім рядком, що розташований перед назвою таблиці, – пишеться слово «Таблиця» з номером таблиці (Таблиця X.Y); цей текст вирівнюється праворуч; перед ним також потрібно залишити порожній рядок.
• Список літератури потрібно оформляти за новими правилами ГОСТ 8302 до: 2015. Приклад оформлення наведено в окремому файлі.
• Поправка до презентації з правилами оформлення: в рефератах потрібно вказувати кількість сторінок записки БЕЗ врахування додатків.


Для допомоги керівникам і студентам в оформленні пояснювальних записок освітнього ступеня «бакалавр» створено файл зразок-шаблон, у якому наведено фрагмент записки, оформленої за правилами. На перших 4-х сторінках зразка-шаблона сірим маркером виділено текст, який студент має змінити, виходячи зі своїх власних даних.


Back to top