Skip to Content

Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ «ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ» (фрагмент)

Рівень вищої освіти:  перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань:  18 Виробництво та технології

Спеціальність:  186 Видавництво та поліграфія

Об’єкти вивчення та діяльності: друковані та електронні видання, паковання, мультимедійні інформаційні продукти та інші види виробів видавництва й поліграфії; процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії.

Цілі навчання:  підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

СТРУКТУРА ОПП БАКАЛАВРАТУ

Освітні компонентиКількість кредитів 
ECTS
Форма підсумкового контролю
Українська мова (за професійним спрямуванням)3Залік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)9Залік, Екзамен
Соціальна та економічна історія України4Залік
Філософія5Екзамен
Навчальна дисципліна соціально-психологічного спрямування5Залік
Навчальна дисципліна правового спрямування5Залік
Математичний аналіз та лінійна алгебра5Екзамен
Прикладна математика4Залік
Вступ до фаху3Залік
Інформатика і комп`ютерна техніка9Залік, Екзамен
Інформаційні технології10Екзамен, Екзамен
Програмування засобів мультимедіа9Залік, Екзамен
Технології поліграфічного виробництва5Екзамен
Основи композиції та дизайну5Екзамен
Теорія кольору5Екзамен
Ілюстрування4Залік
Типографіка5Екзамен
Фізика3Залік
Технічна механіка3Залік
Інженерна і комп’ютерна графіка5Екзамен
Комп’ютерна анімація та віртуальна реальність5Екзамен
Хімія та видавничо-поліграфічні матеріали3Залік
Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва3Залік
Додрукарське опрацювання інформації9Екзамен, Екзамен
Видавнича справа і технічне редагування9Екзамен, Екзамен
Технології комп’ютерного дизайну5Екзамен
Основи проєктування Web-видань8Залік, Екзамен
Системи керування вмістом (CMS)4Залік
Проєктування баз даних та баз знань4Екзамен
Проєктування паковань3Залік
Іноземна мова академічної та професійної комунікації4Залік
Междисциплінарний курсовий проєкт II курсу3МКП
Междисциплінарний курсовий проєкт III курсу3МКП
Междисциплінарний курсовий проєкт IV курсу3МКП
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності
та охорони праці»
2Залік
Технологічна практика3Звіт
Комплексний тренінг 3Звіт
Переддипломна практика3Звіт
Дипломний проєкт7Дипломний проєкт

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ «ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ» (фрагмент)

Рівень вищої освіти: другій (магістерський)

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія

Об’єкти вивчення та діяльності: друковані та електронні видання, паковання, мультимедійні інформаційні продукти та інші види виробів видавництва й поліграфії; процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; дослідження, удосконалення, створення, виготовлення, поширення виробів видавництва й поліграфії.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

СТРУКТУРА ОПП МАГІСТРАТУРИ

Освітні компонентиКількість кредитів ECTSФорма підсумкового контролю
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Інженерна педагогіка та навчання на робочому місці5Екзамен
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
МАГ-МАЙНОР5Залік
МАГ-МАЙНОР5Залік
МАГ-МАЙНОР5Залік
МАГ-МАЙНОР5Залік
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Культура цифрових медіа5Екзамен
Мультимедійний дизайн та візуалізація даних5Екзамен
Проектування додатків для мобільних пристроїв7Екзамен
Мультимедійне видавництво5Екзамен
Створення інтерактивних медіа5Екзамен
3D-графіка5Екзамен
Консультаційний проект3Курсова робота
Переддипломна практика8Звіт
Дипломна робота19Дипломна робота
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Комплексній тренінг3Звіт
Back to top