Skip to Content

Анотації маг-майнорів

1. Дизайн фірмового стилю

Лектор — Бережна Олена Борисівна

На формування іміджу компаній впливають багато факторів. І один із найважливіших — це візуальний образ компанії, який створюється засобами графічного дизайну. Цей образ формується з багатьох речей: логотип, колірна гама, шрифти, композиція рекламних зображень, верстка веб-сайту та презентацій. Створений індивідуальний образ дозволяє покупцеві виділити компанію на загальному фоні, запам’ятати її. І цей образ слід створювати грамотно — на основі знання принципів графічної композиції та дизайну.

МЕТОЮ викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей з управління процесом розробки елементів графічного фірмового стилю компанії та дизайну корпоративних видань на основі знання принципів художньої композиції та графічного дизайну.

Для досягнення мети поставлені такі основні ЗАВДАННЯ:
формування знань щодо принципів, прийомів та засобів графічної композиції;
формування компетентностей щодо створення графічних композицій засобами АсІоЬе РІіоіозІюр;
формування компетентностей щодо розробки елементів графічного фірмового стилю компанії;
формування компетентностей щодо формулювання вимог до дизайну корпоративних видань.

ОБ’ЄКТОМ навчальної дисципліни є процес розробки елементів графічного фірмового стилю компанії та дизайну корпоративних видань.

ПРЕДМЕТОМ навчальної дисципліни є змістовні принципи та основні тенденції дизайну графічного фірмового стилю та корпоративних видань. У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконання практичних завдань. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен ЗНАТИ:
сутність дизайну та графічного дизайну;
основні принципи побудови гармонійної графічної композиції; прийоми побудови гармонійної графічної композиції; характеристики кольору;
гармонійні комбінації кольорів; функції шрифту в композиції; базові терміни типографіки; види гарнітур;
принципи розробки графічного фірмового стилю організацій; етапи проектування у графічному дизайні;
правила оформлення технічного завдання на розробку графічного дизайну; фактори, що впливають на вибір видів корпоративних видань; вимоги до дизайну корпоративних друкованих видань, мультимедійних презентацій та корпоративних веб-сайтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен ВМІТИ:
формулювати вимоги до продуктів дизайну, виходячи з призначення дизайну та його системності;
створювати графічні композиції, які відповідають основним композиційним принципам і забезпечать досягнення заданої комунікаційної мети композиції;
формулювати вимоги до елементів графічного фірмового стилю; оформляти технічне завдання на розробку графічного дизайну; розробляти елементи графічного фірмового стилю.

2. Цифрова фотографія та оброблення зображень

Лектори — Громов Євген Володимирович, Грабовський Євген Миколайович

Навчальна дисципліна «Цифрова фотографія та обробка зображень» буде корисна майбутнім спеціалістам з туризму, маркетингу, реклами, PR, а також всім, хто цікавиться фотографією.

Цифрова зйомка та Інтернет дають змогу швидко підготовити ексклюзивні рекламні матеріали, зафіксувати важливі події, зустрічі, симпозіуми тощо. За допомогою мережі Інтернет результати миттєво розповсюджуються серед великого кола круга партнерів та споживачів. Усе це має велике значення для сучасного бізнесу.
Основні завдання дисципліни полягають у формуванні у студентів понятійного апарату та системи взаємозв’язків між параметрами фотозйомки, а також компетентностей щодо керування параметрами фотозйомки для реалізації певної задумки; формуванні базових знань щодо особливостей певних жанрів фотозйомки; формуванні компетентностей щодо доопрацювання фотографії у графічному редакторі: ретуш, корекція кольору та тону, підготовка для подальшого друку чи публікації в мережі. Для вирішення цих завдань необхідне професійне володіння сучасною фотоапаратурою, приладами, аксесуарами, володіти основами композиції та технікою фотозйомки. Усі ці питання розглядаються у змістовому модулі 1 «Цифрова фотографія». Здобуті компетентності дозволять фахівцям правильно обрати апаратуру, прилад та освітлення під час проведення фотозйомки для бізнес-цілей.

Не менше значення має і володіння технологіями оброблення отриманих цифрових зображень за допомогою спеціалізованих програмних засобів зокрема растрового редактора Photoshop. Такими завданнями можуть бути виправлення помилок експозиції, тонова та колірна корекція зображень, видалення шуму, підкреслення головних об’єктів та приглушення другорядних, привнесення або видалення тих чи інших об’єктів, перенесення композиції в інше місце і т. д. Завдання оброблення цифрових зображень вирішуються у змістовому модулі 2 «Технологія оброблення цифрових фотографій», в якому розглядаються редагування цифрових зображень за допомогою растрового редактора Adobe Photoshop.

МЕТА навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей із фотографування та подальшого редагування цифрових фото із застосуванням графічного редактора Adobe Photoshop для вирішення бізнес-завдань.

Back to top